Investor Relations


Mobilåtervinning ökade sin omsättning i april 2017-05-09 Läs
Pantaluren lanserar ny inköpsportal inom kort 2017-05-05 Läs
Delårsrapport ett 2017 2017-04-26 Läs
Kommunikè från årsstämma 2017-04-25 2017-04-25 Läs
Lägesuppdatering Mobilåtervinning i Sverige AB 2017-04-11 Läs
Mobilåtervinning nylanserar webbutiken iElektronik.se 2017-04-07 Läs
Publicering av förslag till årsstämma 2017-04-25 2017-04-03 Läs
ÅRSREDOVISNING 2016 2017-04-03 Läs
Lägesuppdatering Mobilåtervinning 2017-03-21 Läs
Kallelse till årsstämma i Mobilåtervinning i Sverige AB 2017-03-17 Läs
iElektronik.se lanserar uppdaterad webbutik inom kort 2017-03-15 Läs
Mobilåtervinning fortsätter öka sin omsättning i februari 2017-03-06 Läs
Mobilåtervinning i Sverige AB sista dag för handel i BTA 2017-02-28 Läs
Mobilåtervinning ökade sin omsättning kraftigt under januari 2017-02-13 Läs
Mobilåtervinning i Sverige AB: Mobilåtervinning i Sverige ABs företrädesemission fulltecknad 2017-02-03 Läs
Mobilåtervinning publicerar bokslutskommuniké för 2016 2017-01-26 Läs
Mobilåtervinning uppdaterar emissionsmemorandumet 2017-01-26 Läs
Mobilåtervinning publicerar bokslutskommuniké för 2016 2017-01-26 Läs
Mobilåtervinning tidigarelägger bokslutskommunikén 2017-01-23 Läs
Publicering av informationsmemorandum 2017-01-16 Läs
Emissionsvillkor för fullt garanterad företrädesemission Mobilåtervinning i Sverige AB 2017-01-04 Läs
Lägesuppdatering Mobilåtervinning i Sverige AB 2017-01-03 Läs
Styrelsen för MOVI har beslutat om företrädesemission 2016-12-28 Läs
Mobilåtervinning i Sverige AB presenterar ny VD 2016-12-20 Läs
Mobilåtervinning i Sverige AB extra bolagsstämma 2016-12-16 2016-12-16 Läs
Kallelse till extra bolagsstämma 2016-12-16 2016-12-02 Läs
Lägesuppdatering: Mobilåtervinning når ny milstolpe 2016-11-21 Läs
Lägesuppdatering: Mobilåtervinnings omsättning 2016-11-15 Läs
Pantaluren börjar köpa in datorer 2016-11-01 Läs
Mobilåtervinning lanserar företagslösning inom kort 2016-10-26 Läs
Mobilåtervinning i Sverige AB kvartalsrapport tre 2016 2016-10-25 Läs
Försäljningsuppdatering för iElektronik.se 2016-10-10 Läs
iElektronik har nu satt igång försäljningen av kringprodukter 2016-10-05 Läs
Flytt av rapportdatum 2016-09-21 Läs
Sveriges största nyhetstidning Metro uppmärksammar Pantaluren.se 2016-09-19 Läs
Globala andrahandsmarknaden för smartphones väntas öka med 50 procent 2016. 2016-09-13 Läs
iElektronik.se erbjuder nu fler betallösningar. 2016-08-15 Läs
Mobilåtervinning i Sverige AB: Korrigering av halvårsrapport 2016-08-08 Läs
Succé för webbutiken iElektronik.se 2016-08-04 Läs
iElektronik.se utökar sitt utbud. 2016-08-01 Läs
Webbutiken iElektronik.se är igång 2016-07-07 Läs
Flytt av rapportdatum 2016-07-04 Läs
Mobilåtervinning i Sverige AB presenterar inom kort ny webbutik. 2016-06-20 Läs
Mobilåtervinning i Sverige AB har tagits upp för handel på Nordic Growth Market MTF. 2016-05-27 Läs
Mobilåtervinning i Sverige AB listas på NGM Nordic MTF 2016-05-23 Läs
Delårsrapport ett 2017 2017-04-26 Läs
ÅRSREDOVISNING 2016 2017-04-03 Läs
Bokslutskommuniké 2017-01-26 Läs
Kvartalsrapport tre 2016 2016-10-25 Läs
Kvartalsrapport två 2016 2016-07-26 (Korrigerad 2016-08-08) Läs
Kvartalsrapport ett 2016 2016-05-19 Läs

Robin Vestersten - VD
Robin Vestersten, född 1986, är styrelseledamot och verkställande direktör i Mobilåtervinning i Sverige AB sedan december 2016.

Robin är sedan våren 2016 VD i dotterbolaget Pantaluren AB, har varit med sedan Mobilåtervinning startades och har varit med och byggt upp Bolagets verksamhet från grunden. Robin har en lång erfarenhet av e-handel då han tidigare varit verksamhetschef i GoldX Int. AB (dåvarande Stureguld) och fram tills december 2016 varit verksamhetschef i Mobilåtervinning i Sverige AB. Robin är sedan tidigare även styrelseledamot i GoldX International AB.


Carl Kock
Carl Kock har stark kompetens inom administration och försäljning från sin tid på företaget Upplands Tak & Entreprenad AB där han varit ansvarig för den dagliga driften av företaget i sin roll som administrativ projektledare. Carl bidrar även till Bolaget med expertis, kunskap och erfarenhet från handel med privatpersoner över Internet.


Hans Orre - Styrelseordförande
Hans Orre, född 1966, är styrelseledamot i Mobilåtervinning sedan september 2015. Hans Orre började i mitten av 80-talet utveckla programvaror för redovisningsbyråer, främst tidredovisnings- och faktureringssystem. Efter avslutad ekonomiutbildning började Orre på Akelius Skatt i Göteborg där han arbetade som utvecklingsansvarig för Akelius Skatt och de nya produkterna Akelius Bokslut samt Akelius Revision (sedermera Norstedts Skatt, Bokslut och Revision). Hans Orre är en av grundarna till Programgruppen AB, www.programgruppen.se, som tog fram WinSkatt, det första skatteprogrammet i Windowsmiljö. Hans Orre drev företaget till och med 2002. Programgruppen AB utvecklade utöver programvaran WinSkatt flera programvaror inom skatteområdet samt WinBokslut för att upprätta bokslut och årsredovisningar. I samband med utvecklingen av WinSkatt utvecklades www.svartotal.se, Sveriges första internettjänst för skatteinformation. 2011 startade Orre BCS AB och PromikBook AB.


Christian Kronegård
Christian Kronegård, född 1988, är styrelseledamot i Mobilåtervinning sedan december 2015. Christian är VD för Stureguld Sverige AB som är noterat på AktieTorget. Christian har en utbildning inom VVS/bygg och har tidigare jobbat administrativt som arbetsledare inom anläggning och transport.


Revisor
Bolagets revisor valdes i samband med att Bolaget bildades. Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB har valts som revisionsbyrå, med huvudansvarig revisor Berit Holmgren. Berit är auktoriserad revisor och medlem i FAR, föreningen för revisorer och rådgivare.

Nästa bolagsstämma 2017-04-18.

§ 1 Firma
Bolagets firma är Mobilåtervinning i Sverige AB. Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholm län

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag berdiva partihandel och detalisthandel inom elektronik och därmed förenlig verksamhet. Vidare ska Bolaget utveckla IT-relaterade produkter och tjänster. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 500 000 aktier och högst 2 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut:
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b)om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c)om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 9. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

Namn Position
Robin Vestersten VD
Hans Orre Styrelseordförande
Carl Kock Styrelseledamot
Christian Kronegård Styrelseledamot

Aktien

Bolagets aktie finns tillgängligt för handel hos NGM MTF (Länk).

Aktiekapitalet i Mobilåtervinning uppgår till 1 499 165 kronor. Aktiekapitalet i Mobilåtervinning ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor fördelat på lägst 500 000 aktier och högst 2 000 000 aktier. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda.

Mobilåtervinnings aktier är upprättade enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Aktierna är kontoförda på person och är anslutna till Euroclear Sweden AB med adress: Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Bolaget har ett aktieslag. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinster och har samma rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Det finns inga inskränkningar i det fria överlåtandet av aktier. Förändringar av aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning.

Moderbolaget har inget innehav av egna aktier eller i andra bolag, utöver dotterbolaget. Dotterbolaget har inget innehav av egna aktier eller i andra bolag. Bolagets aktie är ej underställd tvångsinlösen. Det har ej under de tolv senaste månaderna skett övertagandebud på Bolagets aktie. Det finns inga utgivna optioner eller konvertibler i Bolaget. Mobilåtervinnings aktie är utställd på innehavare och Bolagets aktiebok hanteras elektroniskt av Euroclear Sweden.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

Tidpunkt Händelse Kurs Kvotvärde Ökning av antalet aktier Ökning av aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital
2015 Aug Bolagets bildande 1,00 1,00 50 000 50 000 50 000 50 000
2015 Okt Kvittningsemission 1,00 1,00 500 000 500 000 550 000 550 000
2015 Nov Nyemission 15,00 1,00 133 333 133 333 683 333 683 333
2015 Dec Nyemission 30,00 1,00 33 333 33 333 716 666 716 666
2016 Feb Apportemission 30,00 1,00 140 000 14000 856 666 856 666
2017 Jan Företrädesemission 20,00 1,00 642 499 1 499 165 1 499 165 1 499 165

2017-04-18

Antal aktier Kaptial (%) Röster (%)
New Equity Venture International AB* 374 437 43,71 43,71
Avanza Pension 220 983 25,8 25,8
BNY Mellon SA/NY 68 386 7,98 7,98
Aktiebolaget B21 Invest 36 136 4,22 4,22
Richard Näsström 33 708 3,93 3,93
Övriga** 123 016 14,36 14,36
Totalt 856 666 100,00% 100,00%

* Inom koncern
** Över 750 aktieägare

Kommande:
Delårsrapport två 2017 2017-08-16
Delårsrapport tre 2017 2017-11-14
Bokslutskommuniké 2017 2018-02-07

IR-kontakt
info@mobilatervinning.se
Copyright 2015 - 2017 © Mobilåtervinning i Sverige AB